Plnění studijních povinností během studia

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování studia je pravidelná a aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Způsob kontroly a hodnocení účasti, stejně tak jako způsob náhrady neúčasti, určuje vedoucí ústavu spolu s garantem předmětu. Pro studenta v kombinované formě studia je povinná účast pouze na laboratorních cvičeních. V případě studenta, který studuje v kombinované formě studia, nebo podle individuálního studijního plánu může děkan o účasti na odborné praxi, exkurzích a cvičeních z tělesné výchovy (1. ročník studia) rozhodnout jinak.

Plnění studijních povinností musí respektovat návaznost studijních povinností. Požadavek na návaznost a podmínky návaznosti jsou stanoveny garantem studijního programu a garantem studijního předmětu a jsou součástí informace k předmětu v Studijním informačním systému (SIS).

Student má právo u studijních povinností zakončených zkouškou na dva opravné termíny. Stanovení počtu opravných termínů u studijních povinností zakončených zápočtem, nebo klasifikovaným zápočtem je v kompetenci garanta studijního předmětu.

Student si může tutéž studijní povinnost zapsat maximálně třikrát. Při znovu zapsané studijní povinnosti má student na její splnění stejné podmínky jako při předešlém zapsání.

Semestr se řádně uzavírá splněním studijních povinností předepsaných studijním plánem a získáním minimálně 30 kreditů nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Ročník se řádně uzavírá splněním studijních povinností a získáním minimálně 60 kreditů do konce každého ročníku.

Student je povinen si zapsat na každý semestr studijní povinnosti podle studijního plánu daného studijního programu. Kreditové hodnocení zapsaných studijních povinností v semestru musí souhrnně dosahovat minimálně 30 kreditů.

K zápisu do dalšího semestru studijního programu je student povinen vždy získat v předchozím semestru minimálně 15 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Do těchto kreditů nejsou započítávány kredity z předmětů Ústavu tělesné výchovy a sportu.

K zápisu do dalšího ročníku studijního programu smí studentovi chybět maximálně 15 kreditů z počtu kreditů odpovídajícího třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů.

K začátku semestru zveřejní ústavy písemně požadavky k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám, včetně sylabů předmětů a podmínek průběžné kontroly.

Ústavy vypisují ve zkouškovém období minimálně tři zkouškové termíny rovnoměrně rozložené během celého zkouškového období. Podle potřeby může ústav vypsat další termíny i v průběhu semestru.

Na zkoušky se studenti přihlašují popř. odhlašují prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Pokud se student ze závažných důvodů nestihl odhlásit ze zkoušky, může se omluvit bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu. V tomto případě vždy uvede důvod nepřítomnosti na zkoušce. Neomluvená účast, nebo neuznaná omluva nepřítomnosti u zkoušky se hodnotí klasifikací F.

Klasifikace zkoušek je hodnocena následujícími stupni: A (výborně), B (velmi dobře), C (dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), F (nedostatečně). Klasifikaci zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu zapisuje zkoušející učitel do výkazu o studiu velkým písmenem. Stupeň F se do výkazu o studiu nezapisuje.

Detailní informace jsou uvedeny v Studijním a zkušebním řádu VŠCHT Praha v části V.