Pokyny jak vyplnit zadání závěrečné práce

Zadání závěrečné práce

Tyto pokyny platí pro bakalářské a diplomové práce vypisované pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku magisterského studia.

1. Otevřete v Studentském informačním systému (SIS) formulář pro zadání diplomové/bakalářské práce pomocí volby Vypisování témat prací v hlavním menu aplikace SIS. V případě zcela nového tématu závěrečné práce vyberte v hlavním menu položku Nová práce. Je-li téma již v SIS zadáno použijte k vyhledání konkrétní práce formulář v sekci Vypisování témat prací.

2. Ve formuláři pro zadání diplomové (bakalářské) práce musí být vyplněny tyto následující položky:

Téma práce v češtině viz pozn. č. 1
Téma práce v angličtině  
Akademický rok vypsání viz pozn. č. 2
Jazyk práce obvykle čeština
Typ práce bakalářská, nebo diplomová práce
Fakulta Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Místo výkonu závěrečné práce vyplňovat jen pokud se liší od mateřského ústavu
Vedoucí práce viz pozn. č. 3
Obor práce viz pozn. č. 4
Zájemce položka se objeví jen při editaci již zadané závěrečné práce
Oponenti jen diplomová práce, viz pozn č. 5
Konzultanti viz pozn č. 3
Do kdy má student odevzdat viz pozn. č. 6
Veřejná práce standardně zaškrtnuto
   
Zásady pro vypracování viz pozn. č. 7
Seznam odborné literatury viz pozn. č. 8
Anotace viz pozn. č. 9

Poznámky:
1) Název práce musí být stručný, výstižný a konkrétní. V názvu práce nepoužívejte termíny jako Studium čehokoliv ..., vyhněte se obecným názvům a pokud možno používání zkratek. Vědecká jména organismů a zkratky genů musí být psány kurzívou. V názvech nepoužívejte atypické symboly, vyhnete se tak pozdějším problémům při generování titulní strany a desek v aplikaci CIS.

2) Rok vypsání práce odpovídá akademickému roku, ve kterém bude student závěrečnou práci odevzdávat a obhajovat, tj. kdy řádně nastoupí do posledního ročníku bakalářského nebo magisterského studia.

3) Vedoucím práce je vždy pedagogický pracovník Ústavu biochemie a mikrobiologie, nebo pedagog ze smluvního pracoviště. V případě, že je práce vykonávána na externím pracovišti se kterým ústav spolupracuje v rámci probíhajícího projektu, je jako vedoucí práce uváděn pedagogický pracovník Ústavu biochemie a mikrobiologie a jako konzultant schválený spolupracovník z externí laboratoře.

4) Obor pro který byla práce vypsána se musí shodovat se studijním oborem řešitele.

5) Při zadávání oponentů z VŠCHT je nutné dodržet reciprocitu titulů oponenta a vedoucího práce. Oponent nesmí pocházet ze stejné pracovní skupiny jako vedoucí práce.

6) Do kdy má student odevzdat: zadává se datum, které je uvedeno ve výnosu rektora o organizanizaci akademického roku. U všech bakalářských prací se uvádí vždy první termín pro odevzdání bakalářské práce tak, jak byl zveřejněn ve výnosu rektora a to i pro studenty, kteří budou svou závěrečnou práci obhajovat až v druhém vyhlášeném zkušebním termínu.

7) Zásady pro vypracování se píší v jednotlivých bodech. Tyto body jsou číslovány arabskými číslicemi. Prvním bodem je: 1. Vypracujte rešerši na téma ... . Dále je možné upřesnit zadání řešerše v rámci prvního bodu zadání formulacemi např. Zaměřte se na ..., Věnujte pozornost ... atd. Následují 2-4 body obsahující detailní pokyny pro vypracování práce (obvykle se týkají experimentální části práce). Poslední bod zadání musí obsahovat instrukci: Dosažené výsledky přehledně zpracujte a diskutujte.

8) Seznam odborné literatury obsahuje jedinou následující větu: Původní a přehledné články ve vědeckých a odborných periodikách, patentová literatura, monografie, elektronické knihy.

9) Otázka anotace bude upřesněna.

3. Po vyplnění formuláře a uložení do systému SIS zadání důkladně přečtěte (popř. vytiskněte a přečtěte) a následně opravte překlepy a chyby. Formulář nezamykejte, následně bude probíhat schvalování a kontrola.

Neveřejná závěrečná práce

Návrh na vyloučení závěrečné práce ze zveřejnění může požádat a) student, b) vedoucí práce, nebo c) pověřená osoba. Aby závěrečná práce byla vedena a následně obhájena v neveřejném režimu musí být ve Studentském informačním systému podán návrh na vyloučení práce ze zveřejnění a návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění, popř. návrh na prodloužení lhůty pro zveřejnění. Žádost by měla být podána nejpozději při zápisu definitivního zadání závěrečné práce. Pro vyloučení závěrečné práce z veřejného režimu je nutné provést následující kroky:

1. Otevřete formulář zadání příslušné závěrečné práce v editačním režimu a odstraňte v zaškrtávacím políčku u položky Veřejná práce: zašrktnutí, které se ve formuláři objevuje automaticky. Změny ve formuláři uložte.

2. Ve formuláři Detail, který se objeví poté co uložíte zadání závěrečné práce klikněte na volbu Žádosti o neveřejnost souborů a prodloužení lhůt v menu formuláře v horní části obrazovky.

3. Otevře se formulář Žádosti o neveřejnost souborů a prodloužení lhůt. Pokud o utajení závěrečné práce požádal student, objeví se v tomto formuláři údaje o podané žádosti tj. datum podání žádosti, jméno žadatele, text zdůvodnění, datum posouzení žádosti a jméno posuzovatele, pokud již byla žádost posouzena. Kromě studenta může žádost o vyloučení závěrečné práce ze zveřejnění podat školitel, nebo pověřená osoba. Kliknutím na modrou ikonu dokumentu na levé straně seznamu žádostí se otevře editační okno pro podání žádosti. Tato ikona dokumentu značí, které položky jsou pro Vás přístupné. Žádost vyplňte. Maximální délka všech žádostí od všech žadatelů je 2400 znaků včetně mezer. Žádost je v systému SIS uložena až po po stisknutí tlačítka Podat žádost v dolní části formuláře.